สารบัญ

Full Text

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasiticity) ตอน สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อปกติและพยาธิสรีรวิทยาของภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง

อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์

Full Text

การรักษาแผลกดทับของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังด้วยน้ำตาลทรายขาว : รายงานผู้ป่วย

นิภา วิชระรัตน์, อภิชนา โฆวินทะ

Full Text

การศึกษาค่าปกติของเส้นประสาทสั่งการ medial และ lateral plantar ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชลีรีตน์ เรขตานันต์, อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์, เยี่ยมมโนภพ บุนนาค

Full Text

การศึกษาค่าปกติของเส้นประสาทสั่งการ medial และ lateral plantar ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Full Text

การเปรียบเทียบระยะเวลาการตัดขาจนได้ใส่ขาเทียมของผู้ป่วย ที่มารับบริการการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

มนูญ บัญชรเทวกุล, ภาริส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ

Full Text

การศึกษาค่า H-reflex ในผู้ป่วยโรคปวดหลังที่มีอาการ Sciatica

พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล, มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ

Full Text