สารบัญ

Full Text

Modified WOMAC Scale for Knee Pain

เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

Epidural Steroid Injection

อารมย์ ขุนภาษี

Full Text

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, อารุณ ลือชารัศมี, แว่นใจ นาคะสุวรรณ

Full Text

ภาวะปวดคอ ปวดไหล่ และปวดบริเวณแขนถึงปลายมือจากการทำงานในบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลาวัลย์ เวชกิจวาณิชย์, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text

ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยอัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมองในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภาการชาดไทย

คมวุฒิ คนฉลาด, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

สมรรถภาพสมองของผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

อลิสรา เตชะไพฑุรย์, วิษณุ กัมทรทิพย์, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text