สารบัญ

Full Text

ปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ 2542 “ตอบแทนพระคุณ” เกื้อกูลผู้สูงอายุ ด้วยใจเอื้ออาทร

พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล

Full Text

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ผลิตเองเพื่อใช้ในการทำ Phenol Intramuscular Neurolysis

อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร, ศรุต บุศยอังกูร

Full Text

การศึกษาระบาดวิทยาของผู้ป่วยเด็กสมองพิการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างปี พ.ศ.2529-2539

รัตนา รัตนาธาร, อารีรัตน์ อนันต์นนศักดิ์, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

การวินิจฉัยการกดของเส้นประสาทมีเดียนระดับข้อมือ ความไวการการตรวจการชักนำไฟฟ้าของเส้นประสาทมีเดียนที่ระดับข้อมือเปรียบเทียบกับการตรวจการชักนำไฟฟ้าหลังข้อมือ

นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, ฉัฐยา จิตประไพ, มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ, ภาริส วงศ์แพทย์

Full Text

การประดิษฐ์เครื่องมือ Algometer อย่างง่าย

ณัฐเศรษฐ มนิมนากร, อภิวันท์ มนิมนากร, เทอม บัวคำทุม

Full Text

การศึกษาค่า Somotosensory Evoked Potentials (SEPs) ของเส้นประสาท Median ที่โรงพยาบาลศิริราช

ปราณี ลักขณาภิชนชัช, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text