พันธกิจ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นแกนนำการผลิตและพัฒนาด้านการศึกษาและ การวิจัยเพื่อให้ได้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้มาตรฐาน สากลเป็นที่ยอมรับของประชาชนและวงการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสามารถให้บริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้ง ราชวิทยาลัยฯยังมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา บัณฑิตแพทย์