สารบัญ

Full Text

บรรณาธิการแถลง

เทคโนโลยีกับงานเวชกรรมฟื้นฟู 

Technology and medical rehabilitation

Full Text

Review Articles / บทความฟื้นฟูวิชาการ

การตรวจวินิจฉัยโดยอัลตร้าซาวด์ระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับไหล่ปกติ
Musculoskeletal Ultrasound Diagnosis for Normal Shoulder

พัทธ์ปิยา สีระสาพร

Sirasaporn P

Full Text

Review Articles / บทความฟื้นฟูวิชาการ

การประยุกต์ใช้ข้อมูลป้อนกลับในการฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท
Application of Feedback in Rehabilitation Practice for Patients with Neurological Conditions

ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์, สุกัลยา อมตฉายา

Nithiatthawanon T, Amatachaya S

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลการฝึกโดยใช้หุ่นยนต์และกิจกรรมบำบัดกับกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวต่อการฟื้นตัวของแขนและมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน : การศึกษาแบบสุ่ม
Effect of Robot-assisted Training and Occupational Therapy versus Occupational Therapy Alone on Upper Extremities Recovery among Subacute Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial

คณินณ์ เศรษฐไพศาล, ปิยะภัทร เดชพระธรรม

Settapaisal K, Dajpratham

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ตัวแปรพยากรณ์ผลลัพธ์ระยะยาวด้านความสามารถของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน
Predictors of Long-term Functional Outcomes in Acute Stroke Patients

รัชวรรณ สุขเสถียร, ธันยพร สุขพงษ์ไทย

Suksathien R, Sukpongthai T

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

รายงานเบื้องต้นผลลัพธ์การบริการฟื้นสภาพแบบผู้ป่วยในจากสถานพยาบาลระดับตติยภูมิในโครงการทะเบียนโรคบาดเจ็บไขสันหลังไทย
A Preliminary Report on Outcomes of Inpatient Rehabilitation Services from Tertiary Care Facilities in the Thai Spinal Cord Injury Registry (TSCIR) Project

อภิชนา โฆวินทะ, ปรัชญพร คำเมืองลือ, สยาม ทองระเสริฐ, นภัสภรณ์ โกมารทัต, รุ่งอรุณ มหาไชย, ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์, สินธิป พัฒนะคูหา

Kovindha A, Kammuang-lue P, Tongprasert S, Komaratat N, Mahachai R, Chotiyarnwong C, Pattanakuha S

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลลัพธ์การดำเนินการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู
Performance Results of Nongbualamphu Rehabilitation Fund

สุริยันต์  ปัญหาราช

Panharach S

Full Text