สารบัญ

Full Text

บรรณาธิการแถลง

อัลตราซาวนด์สำหรับการวินิจฉัย

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การฉีดน้ำเกลือแยกชั้นเยื่อพังผืดระหว่างกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์นำเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดไหล่ติด: การศึกษาย้อนหลัง

Ultrasound Guided Fascial Release with Normal Saline as an Alternative Treatment of Adhesive Capsulitis: a Retrospective Study

ปริย วิมลวัตรเวที และ พรทิพย์ สิมะดำรง

Wimonwattrawatee P and Simadamrong P

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจแบบกลุ่มต่อระดับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

Effects of Group Therapy in Cardiac Rehabilitation Program on Quality of Life in Open Heart Surgery Patients

บุญตา วิทิตสิริ, พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์, นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, เพิ่มสุข เอื้ออารี, กนกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล และ ศิริพร แสงมณี

Vititsiri B, Swanpitak P, Sanjaroensuttikul N, Uaaree P, Kobkitsumongkol K and Sangmanee S

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของภาวะกลืนลำบากระดับช่องปากและลำคอในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

The Prevalence of Oropharyngeal Dysphagia in Acute Stroke Patients at Srinagarind Hospital

ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ, ปรีดา อารยาวิชานนท์, ณัฐเศรษฐ มนิมนากร และ ภัทรา วัฒนพันธุ์

Benjapornlert P, Arayavichanont P, Manimmanakorn N and Wattanapan P

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยเด็กพิการ ในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Prevalence and Factors Associated with Caregiver Burden of Disabled  Children in Department of Rehabilitation Medicine, Siriraj Hospital

ศรีนวล ชวศิริ และ ธนากร ธนามี

Chavasiri S and Tanamee T

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อคนพิการ

Attitudes of Registered Nurses towards Persons with Disabilities

ศุภศิลป์ จำปานาค

Jampanak S

Full Text

Review Articles / บทความฟื้นฟูวิชาการ

การตรวจประเมินเข่าด้วยอัลตราซาวนด์ระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ

Musculoskeletal Ultrasound for Knee

พัทธ์ปิยา สีระสาพร

Sirasaporn P

Full Text