สารบัญ

Full Text

บรรณาธิการแถลง

Diversity in Rehabilitation Medicine

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการลงเข็มและการบำบัดด้วยคลื่นกระแทก ในผู้ป่วยโรคพังผืดฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง: การศึกษาแบบสุ่ม

Comparison the Effectiveness of Dry needling vs Extracorporeal Shockwave Therapy for Chronic Plantar Fasciitis Treatment: a Randomized Control Trial

พรศรี ไตรจีวรภรณ์, วิภาวรรณ ลีลาสำราญ

Traijeewornporn P, Leelasamran W

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการทำงานของแขนด้วยเครื่อง SensibleTAB กับการประเมินด้วย Fugl-Meyer Scaleในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาเบื้องต้น

Correlation between Hemiplegic Arm Function Assessment with SensibleTAB Robotic Device and Fugl-Meyer Scale in Stroke Patients: a Preliminary Study

ภาริส วงศ์แพทย์, รัชวรรณ สุขเสถียร, วันทนียา วัชรีอุดมกาล, พัชรินทร์ อินตา, แพรวนภา ขันทะสีมา, ดาริกา พันธิแก้ว, ปราการเกียรติ ยังคง, ศรายุทธ หัสนัย,วิทยา ไพเราะห์

Wongphaet P, Suksathien R, Watchareeudomkarn W, Inta P, Hantaseema P, Phantikaew D, Youngkong P, Hatsanai S, Pairoah W

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

กลุ่มกล้ามเนื้อและจำนวนการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในการระบุโรครากประสาทส่วนเอวร่วมใต้กระเบนเหน็บ

Number of Muscle Groups Study for Identifying Lumbosacral Radiculopathy

ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล, ชาญวิทย์ โพธิ์งามวงศ์, ภัทราวุธ อินทรกำแหง

Chaivibulphol P, Phongamwong C, Intarakamhang

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลจากการฝึกเดินบนสายพานเลื่อนพร้อมการพยุงน้ำหนักตัวกับการฟื้นความสามารถเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชน

Effect of Partial Body Weight Support Treadmill Training on Improvement of Walking and Balance in Elderly Community-dwellers

ภาริส วงศ์แพทย์, วันทนียา วัชรีอุดมกาล

Wongphaet P,Watchareeudomkarn W

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของโรคไฟโบรมัยอัลเจียในผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจรักษา ณ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Prevalence of fibromyalgia at the physical medicine and rehabilitation outpatient clinic in Phramongkutklao Hospital

ณัฏฐวุฒิ อิทธิพงศธร, ธง พงษ์หาญยุทธ, พีระกรณ์ นิธิกรอธิวัฒน์
Itthipongsathorn N, Phonghanyudh T, Nitikornatiwat P

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาระบาดวิทยาในผู้ป่วยเด็ก ที่มารับการรักษาที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
Epidemiology of Pediatric Patients at Department of Rehabilitation Medicine, Siriraj Hospital

พรชัย งามธนวัฒน์ และ ศรีนวล ชวศิริ
Ngamthanawat P, Chavasiri S

Full Text