สารบัญ

Intro

Full Text

Modern Orthosis Providing Ambulation for Thorasic Paraplegia

พญ.เพ็ญชาติ หมื่นพล, พญ.อภิชนา โฆวินทะ

Full Text

Electorphysiology Studies in the Spinocerebellar Degeneration Patients

พญ.พรรณวดี เงารัศมี, ศ.นพ.เสก อักษรานุเคราะห์, ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา, นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

Full Text

Low Back Pain in Personnels at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์

Full Text