สารบัญ

Full Text

Cervical Spondylotic Myelopathy

ศรีนวล ชวศิริ, ชวเวช ชวศิริ

Full Text

การศึกษาความชุกในการใช้การรักษาแบบทางเลือกของผู้ป่วยปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลศิริราช

วสุ กาญจนหัตถกิจ, ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลุ่มบิดข้อเท้าเข้า และกลุ่มบิดข้อเท้าออก ในคนที่มีเท้าแบน และคนที่มีข้อเท้าปกติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทรงพจน์ ตันประเสริฐ, อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

การศึกษาการชักนำกระแสประสาทรับความรู้สึกของเส้นประสาท Saphenous

กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ

Full Text

การศึกษาเปรียบเทียบค่า Pain Threshold ของกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะและคอทั้ง 2 ข้าง ในผู้ป่วยปวดศีรษะข้างเดียวแบบไมเกรน

เชิดพงษ์ หังสสูต, ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช

Full Text

การศึกษาเปรียบการการรักษา 2 วิธี ในผู้ป่วยภาวะไหล่ติด

ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว, ฉัฐยา จิตประไพ, วิศาล คันธารันกุล, วีระพงศ์ พู่วงศาโรจน์

Full Text

อาการปวดหลังขณะตั้งครรภ์ของหญิงที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สุชาดา มหาวนากูล, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

Full Text