สารบัญ

Full Text

สมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 3)

ไกรวัชร ธีรเนตร

Full Text

ผลการฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 1 และติดตามการปฏิบัติตนของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภัทราวุธ อินทรกำแหง, นภดล เพ็ญกิตติ, อรชุน พิบูลนครินทร์, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

การศึกษาการใช้เครื่องมือ Continuous Passive Motion ในผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าโรงพยาบาลรามาธิบดี

มนูญ บัญชรเทวกุล, วีรพงศ์ พู่วงศาโรจน์, ฉัฐยา จิตประไพ, ปิยวิทย์ สรไชยเมธา

Full Text

การประเมินความรู้สึกเหนื่อยในคนปกติ โดยการใช้ Visual Analog Scale

ประไพพร แต่งอักษร, ฉัฐยา จิตประไพ, วารี จิรอดิศัย, ภาริส วงศ์แพทย์, กนกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล

Full Text

ความแตกต่างระหว่างศักย์ไฟฟ้าของเส้นประสาทผสมมีเดียน และอัลนาร์ ที่เกิดจากการกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือในคนปกติ

ปริญญรัตน์ บุรุษนุกูล, กฤษณา พิรเวช, เยี่ยมมโนภพ บุนนาค

Full Text