สารบัญ

Full Text

สมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 1)

ไกรวัชร ธีรเนตร

Full Text

การศึกษาค่าปกติของ somatosensory Evoked Potentials ของเส้นประสาท Posterior Tibial ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์, กฤษณา พิรเวช

Full Text

การลดเกร็งของกล้ามเนื้อชนิด Spasticity โดยวิธี Phenol Intramuscular Neurolysis ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

เลเซอร์กำลังต่ำในการรักษาผู้ป่วยเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือ

ปานจิต มากประยูร, วารี จิรอดิศัย, วิศาล คันธารัตนกุล, อัญชุลี ทัศนะชัยบรรจง

Full Text

การศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความรู้สึกเหนื่อยโดยใช้ Borg’s Scale ที่แปลเป็นภาษาไทยกับอัตราการเต้นของหัวใจและความแรงของการออกกำลังกาย

ภาริส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ, วิศาล คันธารัตนกุล, วารี จิรอดิศัย

Full Text

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บขณะอยู่โรงพยาบาล

กิ่งแก้ว ปาจรีย์, สุภาภรณ์ อัชวังกูล

Full Text