สารบัญ

Full Text

ภาวะปวดบริเวณข้อขากรรไกร

Temporomandibular Dysfunction / Disorder

วารี จิรอดิศัย

Full Text

การศึกษาการบาดเจ็บของนักกีฬาไทยในเฟสปิกเกมส์ครั้งที่ 7

Temporomandibular Dysfunction / Disorder

ณัฎฐิยา ตันติศิริวัฒน์, อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

Full Text

การศึกษาระดับไขมันในเส้นเลือดกับการรับประทานเมล็ดแมงลักแทนอาหารมื้อเย็น

อารีย์ กิจศิริกุล, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

ค่าปกติของผลการทดสอบภาวความสนใจบกพร่องครึ่งซีกในผู้สูงอายุไทย

สุภาวดี ศุภผล, ภาริส วงศ์แพทย์, พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล, ฉัฐยา จิตประไพ

Full Text

รายงานการรักษาผู้ป่วย 3 ราย ที่มีภาวะ Myofascial Pain Syndrome ชนิดเรื้อรังด้วยยาฉีดโบทูลินุม ชนิดเอ

อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text