สารบัญ

Full Text

บรรณาธิการแถลง

ปวดกล้ามเนื้อ
Myalgia

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ค่าแรงกดที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อไหล่และหลังส่วนบนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในประชากรปกติ
Pressure Pain Threshold of the Shoulder Girdle and Upper Back Muscles and Associated Factors in the Normal Population

 

นันทพร นนฤาชา, รัตนา วิเชียรศิริ และ ณัฐเศรษฐ มนิมนากร
Nonrucha N, Vichiansiri R and Manimmanakorn N

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุก ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บสะสมในงานบริการผ้าและความสอดคล้องกับภาวะลมปลายปัตคาตตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
Cumulative Trauma Disorders in Laundry Service: Prevalence, Related Factors, and Concordance with Lom Plai Pattakad Disorders in Applied Thai Traditional Medicine

 

กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, สิริวดี เงินประเสริฐศิริ, ประมวล คำแก้ว และทวี เลาหพันธ์
Harnphadungkit K, Ngernprasertsiri S, Khumkaew P and Laohapand T

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาระยะห่างจากผิวหนังถึงยอดปอดจากภาพการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
A Study of the Distances from the Skin to the Lung Apex from Magnetic Resonance Imaging (MRI)

 

ชุติพร วนิชานนท์ และ ชนศักดิ์ หทัยอารีรักษ์
Wanichanon C and Hathaiareerug C

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลทันทีจากการกระตุ้นการกระดกข้อเท้าด้วยไฟฟ้าต่อการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะเรื้อรัง
The Immediate Effects of Ankle Dorsiflexor Electrical Stimulation on Gait in Patients with Chronic Hemiplegia

 

กนกทิพย์ สว่างใจธรรม, ณัฐธยาน์ โครงกาบ, อรณิช วิมลรัตน์, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล และ กิตติญา จำพรึก
Sawangjaithum K, Khrongkab N, Hancharoenkul B, Vimolratana O and Champrug K

Full Text

Innovation / วิจัยสิ่งประดิษฐ์

ต้นแบบอุปกรณ์เสริมเตียงผู้ป่วยเพื่อช่วยพลิกตัวอัตโนมัติสามารถใช้งานได้กับที่นอนชนิดต่าง ๆ ที่ใช้อยู่จริงในโรงพยาบาลได้หรือไม่?
Does a Prototype of an Automatic Mattress Turning Device Work with Various Types of Hospital Mattresses?

 

ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์, กัญญาลักษณ์ อุตรชน และ อภิชนา โฆวินทะ
Sawattikanon N, Uttarachon K and Kovindha A

Full Text

Review Articles / บทความฟื้นฟูวิชาการ

การบำบัดภาวะปวดประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยการฉีดน้ำตาลเดกซ์โทรส
A Review of Dextrose Injection Therapy Methods for Neuro-Musculo-Skeletal Pain

 

ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ และ ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์
Vitoonpong T and Tantisiriwat N

Full Text

เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / About the J Thai Rehabil Med

Full Text