สารบัญ

Full Text

Prevention of Thromboembolism in Spinal Cord Injury

สมเกียรติ เหมตะศิลป

Full Text

การใช้ Sural Threshold Amplitude ช่วยแยกระหว่างการบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์

วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล, อภิชนา โฆวินทะ

Full Text

เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดในเด็กอ้วนเกินเกณฑ์ กับเด็กปกติ

ศิดิภา โชติชัยสถิตย์, วิศาล คันธารัตนกุล, นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, ฉัฐยา จิตประไพ, กนกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล, เพิ่มสุข เอื้ออารี

Full Text

การศึกษาการใช้ยาลดเกร็งชนิดรับประทานในเด็กสมองพิการ

สายชลี ทาบโลกา, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text

ภาวะปวดหลังของผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะมิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ศุทธพร รัตนภานพ, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช

Full Text