สารบัญ

Full Text

Community Based Rehabilitation and Advanced Technology in Rehabilitation

Akira Hakuno

Full Text

การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

ปิยะภัทร ตันติแพทยางกูล, วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีก้าวม้า (Bench Stepping) ที่มีผลต่อชีพจรของผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำถึงปานกลาง

จักรกริช กล้าผจญ, อภิชนา โฆวินทะ, สุรชัย ตั้งสกุลวัฒนา, เพียงเพ็ญ วิบูลยเสข

Full Text

ค่าปกติของ P300 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศิริพร คุณานพรัตน์, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

การศึกษาค่าปกติของการชักนำเส้นประสาทรับความรู้สึก superficial peroneal และ saphenous ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หาญชัย พินัยกุล, อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์, เยี่ยมมโนภพ บุนนาค

Full Text