ติดต่อราชวิทยาลัย

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ. ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

11th Floor,Royal Golden Jubilee Building,2 Soi Soonvijai,New Petchburi road,Bangkok 10310,Thailand

0-2716 – 6808, 0-2716 – 6661- 4 ต่อ 1048 โทรสาร 0-2716-6809

[email protected]