สารบัญ

Full Text

Special Articles / บทความพิเศษ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูในประเทศไทย

Full Text

บรรณาธิการแถลง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Economic sufficiency)

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การเปรียบเทียบระดับวิตามินดีและแมกนีเซียมในเลือดผู้ป่วยไฟโบรมัยอัลเจียกับคนปกติ
The Comparison of Serum Vitamin D and Plasma Magnesium between Fibromyalgia Patients and Normal Population

 

ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์, ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช, นิลรัตน์ วรรณศิลป์, ภูมิ สุขธิติพัฒน์
Thuannavarat S, Prateepavanich P, Wannasilp N, Suktitipat B

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลการรักษาเด็กสมองพิการด้วยวิธีวอยตาต่อการเดิน
Effect of Vojta Therapy on Gait of Children with Cerebral Palsy

 

ปิยรัตน์ เขียวฉ่ำ, ศิวพร วงศ์พิพัฒน์, ภาริส วงศ์แพทย์, กาญจนา ทิพย์สุข
Khiewcham P, Vongpipatana S, Wongphaet P, Thipsook K

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลของการใส่อุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าด้านในและอุปกรณ์พยุงส้นเท้าชนิดทำจากซิลิโคนต่อแรงกดใต้ส้นเท้า
Effects of Custom-molded Silicone Medial Arch Supports and Silicone Heel Cushions on Plantar Foot Pressure

 

อนล สถาพรสถิต และ สันติ อัศวพลังชัย
Sathaponsathid A and Assawapalangchai S

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรค myelomeningocele ในโรงพยาบาลศิริราชระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555
Clinical Characteristics of Patients with Myelomeningocele at Siriraj Hospital during 2011-2012

 

ธนพร เอี่ยมพรรัตน์, วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์, กิ่งแก้ว ปาจรีย์
Iamphonrat T, Thirapatarapong W, Pajareya K

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ค่าบริการและการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ป่วยหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
Hospital Charges and Diagnosis Related Groups (DRGs) Payment of Inpatients at Rehabilitation Ward, Siriraj Hospital
กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ และ ชาภา ภู่ประเสริฐ
Harnphadungkit K and Puprasert C

Full Text