สารบัญ

Full Text

บรรณาธิการแถลง

การฟื้นสภาพโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehabilitation)

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสอดคล้องภายใน และความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของเครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย
Internal Consistency and Inter-rater Reliability of the Functional Test for Hemiplegic Upper Extremity in Persons with Hemiplegia – Thai Version

เพียงรวี ปิงเมือง, พิศักดิ์ ชินชัย, จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
Pingmuang P, Chinchai P, Dhippayom JP

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพของการใช้งานรยางค์บนและล่างในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง ณ รพ.รามาธิบดี
Functional Outcomes of Upper and Lower Limbs after Rehabilitation Program in Sub-acute and Chronic Stroke Patients at Ramathibodi Hospital

นวรัชต์ อุตรารัขต์กิจ, นัดดา รีชีวะ, พรรณเพชร ศิริรัตน์, พิธากร ธำรงเลาหะพันธุ์, วารี จิรอดิศัย
Utrarachkij N, Reecheeva N, Siriratna P, Thamronglaohaphan P, Chira-adisai W.

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่ไม่มีอาการในผู้เป็นเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศิริราช
The Prevalence of Asymptomatic Peripheral Arterial Disease in Diabetic Patients at Siriraj Hospital

สุพักตรา เจษฎาภัทรกุล, นวพร ชัชวาลพาณิชย์
Jessadapattarakun S, Chadchavalpanichaya N

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยเพลงลีลาศจังหวะบีกินต่อสมรรถภาพการทรงตัวและการเดินในผู้สูงอายุไทยที่มีประวัติหกล้ม

Efficacy of Beguine Dance on Balance in Elderly Thais with a History of Fall

ปภาวดี สุนทรธัย, ฐิติพร ภักดีพิบูลย์, นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, รุ่งทิพย์ สินิทธานนท
Soontorntai P, Phakdepiboon T,Sanjaroensuttikul N, Sinithanon R

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาความชุกทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในผู้ที่ไขสันหลังบาดเจ็บเรื้อรังและใช้หลอดสวนซิลิโคนชนิดใช้ซ้ำด้วยเทคนิคสะอาด
Prevalence of Urinary Tract Infection in Individuals with Spinal Cord Injury using a Re-usable Silicone Catheter for Clean Intermittent Self Catheterization

คุณธัญญ์ เหล่าไพโรจน์, อภิชนา โฆวินทะ
Laopairote K, Kovindha A

 

Full Text