สารบัญ

Full Text

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

Exercise for the Elderly

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

Full Text

การตอบสนองของอวัยวะเพศชายต่อไนโตรกลีเชอรีนชนิดแผ่นแปะ

ปริญญา รัตนลาโภ, ภัทราวุธ อินทรกำแหง, ไกรวัชร ธีรเนตร

Full Text

การศึกษาประสิทธิภาพของ HMP – 33 (Ginger extract) เปรียบเทียบกับ Diclofenac ในการรักษาความเจ็บปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม

จริยา บุญหงษ์, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

ภาวะสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์

นวพร ชัชวาลพาณิชย์, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

ความสามารถในการกลับไปทำงานและการมีเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยหัวใจหลังผ่าตัด

ปราณิศา เสาวคนธ์, วิศาล คันธารัตนกุล, ฉัฐยา จิตประไพ

Full Text

อัตราส่วนความยาวของแขนส่วนบนและแขนส่วนล่างต่อความสูงในประชากรไทย

สุทธินันท์ เจียรนิลกุลชัย, มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ, ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว

Full Text