สารบัญ

Full Text

การฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง

Rehabilitation of Traumatic Brain Injury

ขวัญยุพา สุคนธมาน

Full Text

ประสิทธิผลในการกระตุ้นการขับถ่ายของว่านหางจรเข้เหน็บทวาร

นลินทิพน์ ตำนานทอง, เสมอเดือน คามวัลย์

Full Text

การศึกษาชนิด ระยะเวลา และผลของการออกกำลังกายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ณ สวนลุมพินี

จุฬามณี ยงเกียรติพานิช, อารีรีตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text

ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อระดับไขมันในเลือด มวลร่างกายและมวลไขมัน

ปรียานุช อันอดิเรกกุล, ฉัฐยา จิตประไพ, สุรัตน์ โคมินทร์, รจนา ศิริศรีโร

Full Text

การศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้และความรู้ที่คาดหวังของแพทย์เมื่อเข้ารับหรือผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นวพร ชัชวาลพาณิชย์

Full Text