สารบัญ

Full Text

การฟื้นฟูหัวใจ

Current Concept in Cardiac Rehabilitation

ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

Full Text

การศึกษาและติดตามการคงใช้ขาเทียมของโรงพยาบาลตำรวจ

กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล, ชนินทร์ สุดโนรีกุล, ประภาพร ศิริทรัพย์

Full Text

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก

ลัดดา คมโสภาพงษ์, ฉัฐยา จิตประไพ, ภัทรวรรณ อภิญาสวัสดิ์, นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, สุกัญญา วิบูลย์พานิช, วนาพรรณ ชื่นอิ่ม

Full Text

การใช้ยา Oxyphencyclimine Hydrochloride กับผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังเพื่อควบคุมปัสสาวะเล็ดราด

วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล, อภิชนา โฆวินทะ

Full Text

ผลของเสียงดนตรีต่อการการเปลี่ยนแปลงการใช้ออกซิเจนของหัวใจขณะออกกำลังกาย

ปิณณพงศ์ สุทธิกาศนีย์, ภาริส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ, เพิ่มสุข เอื้ออารี

Full Text

การศึกษาผลของการปรับความสูงของเบาะนั่งของรถจักรยานวัดงานที่มีต่อการวัดค่าสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max)

พิสิษฐ์ ตัณมุขยกุล, จักรกริช กล้าผจญ

Full Text