สารบัญ

Full Text

อาการแสดงผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยในภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ

สุขใจ เตชะพิทักษ์ธรรม, กฤษณา พิรเวช

Full Text

การศึกษาเปรียบเทียบวินิจฉัย Carpal Tunnel Syndrome ในระยะเริ่มแรกโดยวิธีการตรวจทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

บัณฑิตา แสงวณิช, กฤษณา พิรเวช

Full Text

ความชุกของภาวะการนำกระแสประสาทรับความรู้สึกของเส้นประสาทมีเดียนผิดปกติที่อุโมงค์ข้อมือในบุคลากรที่ประกอบอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมหลัก

นภิส สุวรรณวงศ์, ไกรวัชร ธีรเนตร, บุษกริน ฤกจะเมธ

Full Text

คุณภาพชีวิตภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

ธนกรณ์ งามเชวง, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

Full Text

การติดตามภาวะแทรกซ้อนและการลดเกร็งระยะยาวจาก Phenol Inramuscular Neurolysis ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กัลยา ตัณชวนิชย์, อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text