สารบัญ

Full Text

บรรณาธิการแถลง

ก้าวสู่วารสารคุณภาพสากล

Towards International Quality Journal

Full Text

Special Articles / บทความพิเศษ

ระบบบริการฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง: ข้อคิดจากการประชุม ASCoN ครั้งที่ 16 และข้อเสนอสำหรับการพัฒนาในประเทศไทย

Spinal Cord Injury Rehabilitation Service System: Notes from the 16th ASCoN Conference and the Proposal for Thai System Development

ดลฤดี ศรีศุภผล

Srisuppaphon D

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ค่าความน่าเชื่อถือของการวัดค่าตัวแปรการเดินในเด็กปกติอายุ 7 ถึง 11 ปี ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเดิน TailGait

Reliability of TailGait Gait Analysis System for the Measurement of Gait Parameters of Normal Children between 7 and 11 years

ภาริส วงศ์แพทย์

Wongphaet P

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 ปี หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล: การศึกษาสหสถาบัน

The Burden of Stroke on Caregivers at 1-year after Discharge:  A Multicenter Study

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, พวงแก้ว ธิติสกุลชัย, สุพิน สาริกา และ ศิริลักษณ์ แก้วนารี

Kuptniratsaikul V, Thitisakulchai P, Sarika S and Khaewnaree S

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงจากการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยและภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทในกลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ

Relationship between Electrodiagnostic Severity and Neuropathic Pain in Carpal Tunnel Syndrome

ศุภศิลป์ จำปานาค

Jampanak S

Full Text

Case report / รายงานผู้ป่วย

บาดเจ็บที่ร่างแหประสาทของแขนภายหลังการนวด: รายงานผู้ป่วย

Brachial Plexus Injury after Massage: A Case Report

วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

Kitisomprayoonkul W

Full Text

Review Articles / บทความฟื้นฟูวิชาการ

การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

Prevention for Venous Thromboembolism in Spinal Cord Injury Patients

สินธิป พัฒนะคูหา, ปรัชญพร คำเมืองลือ, สยาม ทองประเสริฐ, อภิชนา โฆวินทะ และ อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์

Pattanakuhar S, Kammuang-lue P, Tongprasert S, Kovindha A and Tantiworawit  A

Full Text

Review Articles / บทความฟื้นฟูวิชาการ

การประเมินความผันแปรอัตราหัวใจเต้นและการประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ

Heart Rate Variability Assessment and Clinical Uses

ณัฐเศรษฐ  มนิมนากร, อภิวันท์ มนิมนากร, รัตนา วิเชียรศิริ, จิตติมา แสงสุวรรณ และ นฤมล ลีลายุวัฒน์

Manimmanakorn N, Manimmanakorn A, Vichiansiri R, Saengsuwan J and Leelayuwat N

Full Text

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2560

Full Text

เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูวารสาร

Full Text