สารบัญ

Full Text

บรรณาธิการแถลง

From J Thai Rehabil Med to ASEAN J Rehabil Med

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

Efficacy of Focused Shockwave Therapy for Treating Chronic Non-calcific and Calcific Rotator Cuff Tendinopathy

การศึกษาผลการรักษาเอ็นไหล่เสื่อมเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพแบบไม่มีผลึกเกาะและมีผลึกเกาะด้วยคลื่นกระแทกแบบหัวตำแหน่งเฉพาะ

Efficacy of Focused Shockwave Therapy for Treating Chronic Non-calcific and Calcific Rotator Cuff Tendinopathy

ปัธวีร์ ทิพย์ทวีชาญ, ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ และ วารี จิรอดิศัย

Thiptaveechan P, Phakdepiboon T and Chira-Adisai W

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

Outcomes of Intermediate Phase Post-Stroke Inpatient Rehabilitation in Community Hospital

ผลลัพธ์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลระดับชุมชน

Outcomes of Intermediate Phase Post-Stroke Inpatient Rehabilitation in Community Hospital

ภัสรี พัฒนสุวรรณา

Pattanasuwanna P

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

The Thai Red Cross Fall Risk Assessment and Prevention (TRC-FRAP) Guidelines

แนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้ป่วยในของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Fall Risk Assessment and Prevention (TRC-FRAP) Guidelines

อนมล ตั้งเจตน์ และ ขวัญยุพา สุคนธมาน

Tangjade A and Sukonthamarn K

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

Effects of Using Arch Binders with Plastic Arch Supports Compared with Arch Binders Alone in Treatment of Patients with Plantar Fasciitis

ผลของการใช้สายรัดอุ้งเท้าที่มีพลาสติกพยุงอุ้งเท้าเปรียบเทียบกับสายรัดอุ้งเท้าอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

Effects of Using Arch Binders with Plastic Arch Supports Compared with Arch Binders Alone in Treatment of Patients with Plantar Fasciitis

อนุชา วินิจสุมานนท์ และ สันติ อัศวพลังชัย

Winitsumanon A and Assawapalangchai S

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

A Retrospective Study of Ultrasound Guided Capsular Hydrodilatation with a Mixture of Normal Saline, Lidocaine and Triamcinolone Injection in Patient with Adhesive Capsulitis

การศึกษาย้อนหลังการใช้อัลตราซาวนด์ช่วยนำการฉีดน้ำเกลือ ยาชา และยาสเตียรอยด์เพื่อขยายเยื่อหุ้มข้อไหล่ในผู้ป่วยโรคไหล่ติด

A Retrospective Study of Ultrasound Guided Capsular Hydrodilatation with a Mixture of Normal Saline, Lidocaine and Triamcinolone Injection in Patient with Adhesive Capsulitis

วรรณภา พูนนาค

Poonnark W

Full Text

Review Articles / บทความฟื้นฟูวิชาการ

Transcranial Direct Current Stimulation in Rehabilitation

การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Transcranial Direct Current Stimulation in Rehabilitation

กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
Harnphadungkit K

Full Text