ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 16 : 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2549

การนำความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูไปใช้ในเวชปฏิบัติภายหลังจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Practice Assessment on Physical Medicine and Rehabilitation among Graduates.