ฝึกอบรมและสอบฯ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศรายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕

รายละเอียดแนวทางการส                                                                                                                                                                                                               อบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2566

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566

รอบที่ ๒

รอบที่ ๑

ประกาศเรื่อง รายละเอียดการสอบ Basic Science ปีการฝึกอบรม 2565

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านที่มีสิทธิ์สอบข้อสอบปรนัย Clinical Science in Medical Rehabilitation  ปีการฝึกอบรม 2563

รายชื่อหนังสืออ้างอิง/แหล่งสืบค้นข้อมูล ใช้ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม 2564