ฝึกอบรมและสอบฯ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567

รอบที่ ๒

รอบที่ ๑

ประกาศเรื่อง รายละเอียดการสอบ Basic Science ปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศรายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕

รายละเอียดแนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2567

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566

รอบที่ ๒

รอบที่ ๑