ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 15 : 1 มกราคม-เมษายน 2548

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้มวลเซลร่างกาย และมวลปราศจากไขมันในการคาดคะเนค่าครีอาตินีนเคลียรานซ์ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง

The Comparative Study of Body Cell Mass and Fat Free Mass in Prediction of Creatinine Clearance in Spinal Cord-Injuried Patients