ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 20 : 3 กันยายน-ธันวาคม 2553

การศึกษานำร่องการวินิจฉัยภาวะ Small Nerve Fiber Involvementในผู้ป่วยที่มีอาการชามือโดยการตรวจด้วย Quantitative Sensory Testing