หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

Entrustable Professional Activities (EPAs)and Workplace-based Assessment (WPBA) in Rehabilitation Medicine Residency Training 2022 Revision

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)

แนวปฏิบัติการรับรองวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

Entrustable Professional Activities (EPAs) and Workplace-based Assessment (WPBA)

Entrustable Professional Activities (EPAs)and Workplace-based Assessment (WPBA) in Rehabilitation Medicine Residency Training 2021 Revision