ฝึกอบรมและสอบฯ

รายละเอียดแนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2566

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ 

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านผู้มีสิทธิ์สอบข้อสอบปรนัย Basic Science ประจำปีการฝึกอบรม 2564
ประกาศเรื่อง รายละเอียดการสอบ Basic Science ปีการฝึกอบรม 2564

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านที่มีสิทธิ์สอบข้อสอบปรนัย Clinical Science in Medical Rehabilitation  ปีการฝึกอบรม 2563

รายชื่อหนังสืออ้างอิง/แหล่งสืบค้นข้อมูล ใช้ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม 2564