การตรวจประเมินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 26-27 กรกฎาคม 2560

การตรวจประเมินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 26-27 กรกฎาคม 2560