การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย