การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่