ที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2564-2565

นพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย
ที่ปรึกษา

นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วารี จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
ที่ปรึกษา

ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
ที่ปรึกษา