Register Form Basic Science

ใบสมัครสอบ Basic Science เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2566

สถานที่สอบ : สถาบันต้นสังกัด

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ : 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

กำหนดการรับสมัครสอบ : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567

สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 11 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02 – 716 – 6808 โทรสาร 02 – 716 – 6809 E-mail : [email protected]