Register Form Basic Science

ใบสมัครสอบ Basic Science เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัครสอบ :  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566

สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 11 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02 – 716 – 6808 โทรสาร 02 – 716 – 6809 E-mail : [email protected]