Register Form Basic Science

ใบสมัครสอบ Basic Science เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ :  กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัครสอบ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565

สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 11   เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310  โทร. 02 – 716 – 6808 โทรสาร 02 – 716 – 6809  E-mail : [email protected]