ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 12 : 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2545

ศึกษาผลของ Portage Program ในการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า