ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 14 : 3 กันยายน-ธันวาคม 2547

ความถูกต้องของวิธีการสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว ด้วยวิธีสะอาดในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ