ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 12 : 2 กันยายน-ธันวาคม 2545

ความต้องการด้านการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในประเทศไทย