ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 7 : 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2540

การศึกษาเวลาชักนำส่วนปลายของเส้นประสาทรับความรู้สึก median ของนิ้วกลางในการวินิจฉัยภาวะ carpal tunnel syndrome ระยะแรก

พรพิมล มาศสกุลพรรณ, อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :