ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 10 : 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2543

การศึกษาผลของการปรับความสูงของเบาะนั่งของรถจักรยานวัดงานที่มีต่อการวัดค่าสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max)

พิสิษฐ์ ตัณมุขยกุล, จักรกริช กล้าผจญ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :