ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 7 : 3 มกราคม-เมษายน 2541

การศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความรู้สึกเหนื่อยโดยใช้ Borg’s Scale ที่แปลเป็นภาษาไทยกับอัตราการเต้นของหัวใจและความแรงของการออกกำลังกาย

ภาริส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ, วิศาล คันธารัตนกุล, วารี จิรอดิศัย

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :