เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปีการฝึกอบรม 2563