อาการแสดงและผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยในภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกด

nerve1

nerve1