คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2566 – 2567

อ.วิษณุ ประธานราชวิทยาลัยฯ

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์
ประธานราชวิทยาลัย

อ.วสุวัฒน์ ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
ผู้รั้งตำแหน่งประธานฯ

อ.ไพฑูรย์ ประธานวิชาการ

ผศ.ดร.นพ.ไพฑูย์ เบ็ญจพรเลิศ
รองประธานฝ่ายวิชาการ

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
เลขาธิการ

พ.ต.อ.นพ.ปิยวิทย์ สรไชยเมธา

พ.ต.อ.นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
เหรัญญิก

อ.ณัฐเศรษฐ กรรมการ และประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

รศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร
กรรมการ และประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

อ.กิ่งแก้ว กรรมการ และบรรณาธิการวารสาร (ราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ)

รศ.พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์
กรรมการ และบรรณาธิการวารสาร

New Project(4)

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์
กรรมการ และผู้ช่วยประธานฯฝ่ายจัดประชุมนานาชาติ

อ.ณพัฐปพัณณ์ กรรมการและผู้ช่วยประธานฯ ฝ่ายต่างประเทศ (ราชวิทยาลัยฯ)

พญ.ณพัฐปพัณณ์ กาญจนพนัง
กรรมการ และผู้ช่วยประธานฯ ฝ่ายต่างประเทศ

นพ.ภัทรภณ กรรมการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ-1

นพ.ภัทรภณ อติเมธิน
กรรมการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ.ชมภูนุช กรรมการ และผู้ช่วยเลขาธิการ

พญ.ชมภูนุช รัตนสุธีรานนท์
กรรมการ และผู้ช่วยเลขาธิการ

ผศ.(พิเศษ) นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม

ผศ.(พิเศษ) นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม
กรรมการ

พญ.อุบลวรรณ กรรมการราชวิทยาลัยฯ

พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
กรรมการ

New Project(6)

นพ.คมวุฒิ คนฉลาด
กรรมการ

nopic

พญ.บุษกร โลหารชุน
กรรมการ

อ.ปืนไทย เลขาธิการ

นพ.ปืนไทย เทพมณฑา
กรรมการ

อ.ภัทรพล กรรมการ

นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์
กรรมการ

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ม.ขอนแก่น กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการโดยตำแหน่ง

อ.วสุวัฒน์ ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาค ม.เชียงใหม่

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการโดยตำแหน่ง

New Project(3)

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาค รพ.รามาธิบดี

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกอง รพ.พระมงกุฎเกล้า

ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
กรรมการโดยตำแหน่ง

อ.วิษณุ ประธานราชวิทยาลัยฯ

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ม.สงขลา

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
กรรมการโดยตำแหน่ง