คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

nopic

ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ประธานราชวิทยาลัย

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์
ผู้รั้งตำแหน่งประธานฯ

nopic

ผศ.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา
ประธานฝ่ายวิชาการ

nopic

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
เลขาธิการ

พ.ต.อ.นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
เหรัญญิก

ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ
กรรมการและประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

รศ.พญ.อภิชนา  โฆวินทะ
กรรมการและบรรณาธิการวารสาร

พญ.วิภาวี  ฉินเจนประดิษฐ์
กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
กรรมการและผู้ช่วยประธานฯฝ่ายวิชาการ

nopic

ผศ.นพ.ภาริส  วงศ์แพทย์
กรรมการและผู้ช่วยประธานฯ ฝ่ายต่างประเทศ

พญ.ชมภูนุช รัตนสุธีรานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

พญ.สุชีลา  จิตสาโรจิตโต
กรรมการ

นพ.สุทัศน์  ภัทรวรธรรม
กรรมการ

9236431128744

พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
กรรมการ

นพ.คมวุฒิ คนฉลาด
กรรมการ

นพ.ปืนไทย เทพมณฑา
กรรมการ

นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์
กรรมการ

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
กรรมการโดยตำแหน่ง

รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
กรรมการโดยตำแหน่ง