พิธีมอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รุ่นที่ 37

พิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รุ่นที่ 37 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ