ประชุมวิชาการประจำปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ วันพุธที่ 22 มิ.ย.59 ห้อง Crystal 3-4 โรงแรมเซนจูรี

ประชุมวิชาการประจำปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ วันพุธที่ 24 มิ.ย.59 ห้อง Crystal 3-4 โรงแรมเซนจูรี
13.00-14.30น. Early Child Development Program
14.50-16.00น. Integrated Strategy for Disabilty Child and Rehabilitation
เข้าฟังฟรีค่ะ กรุณาแจ้งชื่อที่ พญ.รัชฌาน์ โทร 081-8272719 หรือ e-mail [email protected] รายละเอียดตามเอกสาร

1464000149630