ประกาศเรื่อง รายละเอียดการสอบ Basic Science ปีการฝึกอบรม 2564

ประกาศเรื่อง รายละเอียดการสอบ Basic Science ปีการฝึกอบรม 2564

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านที่มีสิทธิ์สอบข้อสอบปรนัย Clinical Science in Medical Rehabilitation  ปีการฝึกอบรม 2563

รายชื่อหนังสืออ้างอิง/แหล่งสืบค้นข้อมูล ใช้ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม 2564