ที่ปรึกษากรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

nopic

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

9236452441277

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.อรฉัตร โตษยานนท์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

nopic

รศ.นพ.เยี่ยมมโนภพ บุนนาค
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

nopic

พลโทหญิง พญ.วิไล ชินสกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พล.ท.ผศ.นพ.ไกรวัชร ธีรเนตร
ที่ปรึกษา

นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.หญิงกัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วารี  จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
ที่ปรึกษา

4451

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
ที่ปรึกษา