ที่ปรึกษากรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2566 – 2567

อ.เสก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

nopic

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.อรฉัตร โตษยานนท์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ.วิไล ชินสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลโทหญิง พญ.วิไล ชินสกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ.ไกรวัชร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลโท ผศ.นพ.ไกรวัชร ธีรเนตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

nopic

รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ.อภิชนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ.อรรถฤทธิ์ ที่ปรึกษา

นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ที่ปรึกษา

nopic

รศ.พญ.วารี  จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

อ.อุไรรัตน์ ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ

พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
ที่ปรึกษา

อ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
ที่ปรึกษา

อ.กมลทิพย์ ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ที่ปรึกษา